Trätoppar – Bro i Oxberg

 

Trätoppar är ett förslag i ett parallellt uppdrag utlyst av Trafikverket, om ny järnvägsbro och ny vägbro och entréplatser vid Österdalälven i Oxberg. I programmet efterfrågas en gestaltning där broarna och de nya entréplatserna samspelar och skapar en gemensamt gestaltad helhetsmiljö i det historiska kultur- och naturlandskapet.
Förslaget Trätoppar utmanar de traditionella konstruktionstyperna för järnvägsbroar, och visar på innovativa sätt att använda trä, ett hållbart material med stark historisk förankring på platsen.

De bärande elementen utgör järnvägsbrons arkitektoniska utformning – ett modernt spännverk. Alla delar har en effektivt konstruktiv funktion samtidigt som de ger ett tydligt visuellt uttryck som visar på konstruktionens enkla verkningssätt. En repetition av fyra spännverkspyramider bildar en rytm i passagen över vattnet och formar rum avgränsade av strävornas linjer genom luften. En tredimensionalitet som förändras med betraktarens vinkel. Topparna lyfter sig over trädridåerna och signalerar bropassagen på avstånd, utan att dominera eller konkurrera med omgivningen.
Utifrån platsens kvaliteter har en helhet formats med olika karaktärsdrag för järnvägsbro, vägbro och landskap. Vår tolkning av begreppet entréplatser är att se hela området kring broarna som en formad helhet där gestaltningen av platserna utgår från att föra vidare form och karaktär från älvens avtryck i brinkar, bågformade flodvallar och stenstränder, i en förädlad tappning.

Den nya älvpassagen är inte bara en bro utan ett sätt att tillgängliggöra hela platsen, inte minst för det rörliga friluftslivet. Även om järnvägsbron har det största signalvärdet är det ändå helheten som bygger en stark och platsanpassad identitet.

Utdrag ur juryns utlåtande: ”Trätoppar anknyter till den lokala trätraditionen i Oxberg, samtidigt som förslaget visar vägen mot nya sätt att bygga järnvägsbroar. Broarna i tjärbehandlat trä blir en självklar del av den omgivande tallskogen och är ett mycket vackert och poetiskt tillägg till Österdalälvens dalgång.”

 
 
  • Uppdragsgivare: Trafikverket
  • År: 2020
  • Plats: Oxberg

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE