PLANPROGRAM FÖR DANDERYDS SJUKHUS

 

Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus. Här bedrivs vård och forskning av hög kvalitet. Sjukhuset bedöms av Region Stockholm som mycket viktigt även i framtiden. Ett sjukhus behöver ständigt kunna utvecklas för att möta de förändrade vårdbehoven i en växande storstadsregion.

För att utreda möjligheterna för sjukhusområdets framtida utveckling har kommunen tillsammans med Region Stockholms fastighetsförvaltare Locum tagit fram ett förslag till planprogram som är ett första steg mot en ny detaljplan. Projektteamet har bestått av &Rundquist i samarbete med Tyréns.

Planprogrammet ska ge svar på frågor om hur sjukhuset och närområdet utvecklas för att ge de bästa förutsättningarna för regionens framtida vårdbehov. Hur kan framkomligheten förbättras inom och till området? Hur ska miljön närmast Edsviken utvecklas och förvaltas? Hur ska sjukhusområdet integreras med omgivningen?

God vårdmiljö och hållbar stadsutveckling är de främsta målen för programområdet. I förslaget utvecklas sjukhusets byggnadsstruktur i kvartersform till en kompakt stadsdel med tätt gatunät. Det natursköna läget är en av områdets stora tillgångar. Sjukhusparken förädlas och utvecklas huvudsakligen till en läkandemiljö med en mångfald av karaktärer. Den täta strukturen lägger god grund för en sammankopplad stadsväv med intilliggande utvecklingsområde.

Strukturen som visas i planprogrammet är en översiktlig beskrivning av områdets utvecklingsmöjligheter där utbyggnad i enlighet med planprogrammets förslag kommer att ske under lång tid och i flera etapper.

I januari 2024 godkändes planprogrammet av kommunstyrelsen i Danderyd. Arbetet fortsätter med bearbetning av programförslaget vidare till detaljplanehandlingar.

Läs förslaget i sin helhet.

 
 
  • Uppdragsgivare: Locum/Danderyds kommun
  • År: 2022-2024
  • Plats: Danderyds, Sverige

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE