SJÖSTADEN RUNT HÖRNET

 

&Rundquist har, tillsammans med Sydväst – arkitektur och landskap och Cowi, arbetat fram en strukturplan för Sjöstaden i centrala Trelleborg, som del av kommunens stadsutvecklingsprojekt Kuststad 2025. Förslaget, framtaget i form av ett parallellt uppdrag, presenterar genomförbara kvalitativa idéer och grova kostnadskalkyler för de stora havsnära ytor som frigörs när hamnverksamheten flyttar österut.

Vårt förslag ”Sjöstaden runt hörnet” skapar en stark struktur med flera strategiska lägen som tar sin utgångspunkt i de värden som redan finns i dagens Trelleborg. Strukturen är robust och ordnad för att stegvis kunna expanderas och för att skapa sammanhang mellan nytt och gammalt. Hamnens rationella riktning beaktas och möter stadskärnan i en sömlös utvidgning mot havet.
I den robusta staden finns också utrymme och specifika lägen för det unika – strategiskt placerade stadsrum och mötesplatser i samband med publika målpunkter som konserthus, campus, skolor eller kallbadhus.

Mötet med havet, närheten inom stadskärnan, förskjutningar i gaturummen, den mänskliga skalan och de varierade offentliga rummen och bebyggelsen har varit ledord i vårt arbete och verkar till att skilja projektet Sjöstaden från andra liknande stads- och hamnmiljöer.

En hållbar stad innebär ett hållbart sätt att förflytta sig. För strategiska etableringar, som nytt högskolecampus och andra innovativa verksamheter, är tillgängligheten till kollektivtrafik avgörande och dessa etableringar placeras nära stationen. I det lokala utvecklas det hållbara resandet – med närhet för gång och cykel. Det ska vara lätt att ta sig fram utan bil! Den nya strukturen skapar närhet till stationen med Sjöstråket som central förbindelse från öst till väst. Den nya bron förbinder Utkiken, Kulturhuset och staden. Busstrafik fångar upp hela utbyggnadsområdet.

 
 
  • Uppdragsgivare: Trelleborgs kommun
  • År: 2019
  • Plats: Trelleborg

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE