STRUKTURPLAN I SKÄRHOLMEN

 

Skärholmens centrum invigdes 1968 som en del av miljonprogrammet. Området präglas idag av sin tids planering med trafikseparering, motorvägsramper och planskilda korsningar, men också en låg och tät skala med centrumanläggning, gränder, torg och platser.

Tillsammans med White Arkitekter och Tyréns trafik har vi arbetat fram en strukturplan för utvecklingen av Skärholmens centrala delar till en tät stadsmiljö med ett sammankopplande gatunät och ett blandat innehåll. Området ingår som ett av åtta delområden i satsningen Fokus Skärholmen och blir strategisk del av den framtida regional kärna Skärholmen – Kungens Kurva.
Uppdraget har innefattat att ta fram två alternativa scenarion för en sammanhållen och väl integrerad stadsutveckling, att jämföras med ett minimal åtgärdsalternativ. I arbetet har bland annat bytespunktens och den planerade spårväg Syds integration i stadsstrukturen varit en viktig fråga.

Förslagen bygger på sex stadsbyggnadsstrategier som syftar till (1) att omvandla områdets trafikleder – Skärholmsvägen och Vårbergsvägen – till stadsgator och (2) utveckla ett sammanhängande nätverk av mötesplatser och (3) gröna rum, samtidigt som (4) nya bytespunkten med Spårväg Syd integreras i stadsstrukturen. Biltrafikens nedprioritering till fördel för fotgängare, cyklister och kollektivtrafik öppnar upp för att (5) bygga till centrumområdet med nya kvarter som formar stadsrum och som (6) tillför ett varierad innehåll vilket berikar det befintliga utbudet.

Med stöd i strukturplanearbetet, har en detaljplanprocess påbörjat i november 2020 som syftar till att utveckla Måsholmstorget och delar av Vårbergsvägen till en integrerad och blandat stadsdel. Detaljplanesamråd är planerat till hösten 2021.

 
 
  • Uppdragsgivare: Stockholms stad
  • År: 2019-2020
  • Plats: Skärholmen

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE