Åstad Linköping

 

&Rundquist, i samarbete med Metro, Sydväst, Ramböll, Büro Happold och Urbanisma, vann 2013 den internationella tävlingen ”Linköping – innerstaden växer över ån” om nytt resecentrum och stadsutveckling på östra sidan om Stångån.

Området ska bli en del av Linköpings stadskärna och innehåller ett resecentrum för den nya höghastighetsjärnvägen Ostlänken, ett regionalt kommunikationsnav som binder samman alla kommunikationer på ett effektivt sätt samtidigt som det medverkar till en naturlig stadsutvidgning utan barriäreffekter. Med projektet får Linköping ett resecentrum med nytt läge vilket ger möjligheten för innerstaden att ta klivet över Stångån som idag är den täta stadens gräns mot nordöst.

Tävlingsförslaget bearbetades vidare under 2014-15 som underlag för kommande planprogram, nu med fokus på järnvägen i tunnel, men med samma idé om entréer på båda sidor om ån. Studierna omfattade den nya stationen, stadionområdet/bytespunkten med bussterminal, framtida spårväg och stadsstrukturen runt Stångån.

Under 2018-20 har arbetet vidgats till hela området Steninge-Stångebro, parallellt med starten för Östlänkens lokaliseringsstudie, och flera alternativa stationslägen på östra sidan Stångån har studerats i samband med strukturskisser, exploateringsberäkningar, programmering av ett blandat innehåll, grönstruktur, skola, idrott mm samt integrationsanalyser.

Tävlingsförslaget utsågs till vinnare i WAF 2014 i kategorin Best Future Project, Infrastructure.

 
 
  • Uppdragsgivare: Linköpings kommun
  • År: 2013 -
  • Plats: Linköping

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE