Fornebubanen

 

En ny tunnelbana, Fornebubanen, ska byggas i Oslo för att ge bättre och snabbare resmöjligheter, avlasta vägnätet och underlätta för värdefull stadsutveckling i stadens centrala delar. I ett parallellt uppdrag har &Rundquist i team med Saaha och Degree of Freedom arbetat fram förslag till två av stationerna, Vaekero och Lysaker.
Vaekero station ligger i ett kuperat villaområde med tät grönska och vegetation. Gestaltningskonceptet för stationen utgår ifrån platsen, respekt för den den småskaliga och sammanhållna byggnadskulturen och de gröna kvaliteterna, samtidigt som entréernas tydlighet som målpunkter framhävs, på platsens villkor. Den arkitektoniska idén är att forma stationsrummen utifrån bergrummets dramatik samtidigt som mötet med den småskaliga villastaden sker på ett följsamt och ödmjukt sätt med mycket grönska. Stationsrummet formar med sitt mörkgröna bergvalv en egen trolsk värld djupt inne i berget och de två ingångarna till stationen utgörs av precisa snitt i landskapet. Med en nedtonad tydlighet leder öppningarna resenärerna vidare ner i bergets inre.
Lysaker är en bytespunkt under utveckling. Här finns järnväg och buss, som ska kopplas ihop med den nya tunnelbanan i en ny bytespunkt. Konceptet för förslaget är att utforma stationen som en stadspark, en oas, som det förenande stadsrummet i Lysakers hjärta. Parken är stationen och stationen är parken. Resenärer får kort avstånd mellan de olika kollektivtrafikslagen och Lysaker station blir en central mötesplats. Robusthet och flexibilitet för att tåla förändringar har genomsyrat konceptutvecklingen. Ett högt dramatiskt rum med lanterniner som förstärker stationsrummets karaktär, kontakt mellan cykelparkering och station, tydliga flöden mellan tåg och tunnelbana är arkitektoniska utgångspunkter. Målet är ett stationsområde som sätter resenärer och mjuka trafikanter i fokus.

 
 
  • Uppdragsgivare: Oslo kommun
  • År: 2017-2018
  • Plats: Oslo, Norway

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE