Karlstads stationsområde

 

Parallellt uppdrag med fokus på utveckling av stationsområdet i Karlstad.
Huvudidén med förslaget Laga staden som belönades med andra pris, är att omvandla stationsområdet till en levande del av stadens struktur och minska den barriäreffekt som den hårt trafikerade hamngatan och spårområdet utgör idag. Förslaget bygger på att en ny bussterminal placeras väster om det befintliga stationshuset. Bussterminalen och stationshuset kopplas ihop med Vikentunneln som breddas och byggs om till en bred och generös stadspassage som även fungerar som en effektiv bytespunkt mellan tåg- och busstrafik. Det gamla stationshuset får ett nytt värde i sin placering i den centrala axeln som binder samman stadsdelarna norr och söder om järnvägen.

Kring stationsområdet och dess entréer skapas ett sammanhängande stadstorg med ny bebyggelse som formats med hänsyn till stadens struktur och siktlinjer. Stationsområdet blir en levande och välkomnande plats i staden, både för besökaren och stadens invånare!

Uppdraget utfördes i samarbete med Tema/Landskap, Ramböll/Trafik, samt Structor/Fastighetsutveckling.

Bilder av 3d house/&Rundquist

 
 
  • Uppdragsgivare: Karlstad kommun
  • År: 2017
  • Plats: Karlstad

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE