KASSMYRAÅSEN PLANPROGRAM

 

Planprogrammet visar hur Kassmyraåsen, ett område mellan Vårsta och Tumba, kan utvecklas till en naturnära och hållbar stadsdel med bostadsbebyggelse, skolor, förskolor, grönstråk, grönytor och parker. Förslaget är ett resultat av ett omfattande dialogarbete, utredningar och fokus på frågor om vattenhantering och grönstruktur och exploateringsgrad.

I ett inledande skede av planprocessen arbetades en vision för områdets fortsatta utveckling fram. Denna kan sammanfattas i tre övergripande fokusområden: Närhet till naturen, En mångfald av hållbara miljöer, Det sammankopplade grannskapet.

Strukturen som visas i planprogrammet är en översiktlig beskrivning av områdets utvecklingsmöjligheter. Det är en robust grundstruktur som ger förutsättningar för att Kassmyraåsen över tid utvecklas till en hållbar stadsdel som tar fasta på det säregna landskapets kvaliteter och karaktärer.

Projektteamet har bestått av Structor, &Rundquist och Sydväst arkitektur och landskap, och samråd för planprogrammet skett september till november 2022.

Läs mer här

 
 
  • Uppdragsgivare: Botkyrka kommun
  • År: 2021-2022
  • Plats: Botkyrka, Sverige

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE