STADEN VÄXER KRING NYBODA TRAFIKPLATS

 

När den täta staden växer utanför Stockholms tullar möter den miljöer som idag domineras av infrastrukturens landskap. &Rundquist, i samarbete med Mandaworks, har tilldelats uppdraget att utveckla området i och kring Nyboda trafikplats till en mer integrerad stadsmiljö där kopplingarna mellan Midsommarkransen, Liljeholmen, Västberga och Årstaberg stärks. Trafikleder omvandlas till urbana stråk och lägen för verksamheter, bostäder, park och platser ska formas.

Uppdraget blir en naturlig förlängning av teamet &Rundquist Mandaworks pågående arbete med stadsutveckling längs Södertäljevägen, Liljeholmen.

23-02-05

 
 

SÄG HEJ TILL VÅRA NYA KOLLEGOR!

 

Vi startar upp det nya året med att hälsa våra nya kollegor Yupeng Lian Ryan, Amelie Rydqvist och Kristina Stonkutė välkommen till kontoret. Alla tre kommer att ingå i teamet som jobbar med utformningen av fyra nya tunnelbanestationer på linjen mellan Älvsjö och Fridhemsplan.
Varmt välkomna!

23-01-20

 
 

TOPP TRE I SUNDSVALL

 

Vårt förslag Måttfull placerade sig topp tre i tvåstegstävlingen om en ny gångkoppling över spår vid Sundsvalls Centralstation. Uppgiften var att skapa en planskild gångförbindelse mellan det gamla stationshuset och plattformarna, med möjlighet till en framtida förlängning av passagen. Med stor respekt för byggnadsminnet, Zettervalls stationshus från 1925, gör förslaget Måttfull minsta möjliga avtryck på marken och låter anslutningsbyggnadens entré landa i en låg volym på torget bredvid stationshuset. Bron formar en sammanhållen rumssekvens som tydligt beskriver rörelsen uppåt och framåt över spåren till plattformarna, nära och överskådligt. En respektfull men tydlig och karaktärsfull länk mellan det nya och gamla. Förslaget maximerar användningen av trä, vilket ger ett varmt och karaktäristiskt uttryck, samtidigt som det knyter an till lokala byggnadstraditioner. Ingen vinst tyvärr, men vi gratulerar WSP och Dissing + Weitling för det vinnande förslaget Portamento.

2022-12-20

 
 

VÄLKOMMEN OSCAR!

 

Vi har en ny praktikant, Oscar Sundström. Oscar kommer från LTH och har en kandidatexamen i arkitektur. Varmt välkommen Oscar!

 

 

 

 
 

SPADTAG I STADSGÅRDEN

 

Härom veckan togs första spadtaget för Stadsgårdshamnens nya elanslutningsstationer som vi gestaltat och ritat förfrågningsunderlag och bygglov för. Stationerna byggs för att ge kryssninsgsfartyg möjlighet att elansluta, och på så sätt minska utsläpp och buller när fartygen ligger inne. Den mindre av de två stationerna ligger inom hamnens säkerhetszon inpassad mellan bilramper och hamnutrustning och den arkitektoniska idén är att omsluta de staplade teknikmodulerna med ett sammanhållet men genombrutet flätverk av stålplåt, som ansluter till hamnens karaktär med olika stålkonstruktioner men formas med en högre förädlingsgrad och kvalitet i uttrycket. En sammanhållen form, i det brokiga kajrummet.  Den andra, större stationen ligger längst österut på kajen nedanför Fåfängans berg och gestaltningsidén är att inordna teknikmodulerna med sitt tekniska och lite tillfälliga uttryck bakom en skärm av sten som skapar lugn och ordning på den exponerade platsen mot Stockholms vattenrum. Det bakomliggande bergets karaktär flyttas fram genom en vägg av sten, fasaderna utgörs av en gabionvägg fylld med stenkross från bygget av Norviks hamn.

2022-09-13

 
 

KASSMYRAÅSEN PÅ SAMRÅD

 

I september går detaljplaneprogrammet för Kassmyraåsen ut på samråd. Programmet visar hur Kassmyraåsen kan utvecklas till en naturnära och hållbar stadsdel med ny bostadsbebyggelse, där blå och gröna frågor har haft ett starkt fokus, på grund av de grundvattenförekomster som finns inom området. En utgångspunkt i stadsstrukturen har varit områdets säregna natur- och topografi, format av tidigare täktverksamhet. Natur och rumsliga värden tas tillvara i strukturen, som är uppbyggd kring en ny huvudgata som slingrar sig genom området. Bostadsbebyggelsen formar sig dynamiskt in i landskapets topografi, och skapar ett sammanhängande nätverk av grannskapsenheter, med tätare bebyggelse i noder och längs huvudgatan.  Arbetet har skett i samverkan med Fastighetsägare och kommun, projektteamet har bestått av Structor, &Rundquist och Sydväst arkitektur och landskap.

2022-08-30

 
 

MER PLATS FÖR RESAN

 

I samband med utbyggnad av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan har &Rundquist tillsammans med teknikkonsulten WSP tilldelats uppdraget att utforma fyra nya tunnelbanestationer i Stockholm!

Den nya tunnelbanelinjen får stationer vid Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Linjen binder samman centrala och södra Stockholm samtidigt som den bidrar till högre kapacitet i tunnelbanenätet. Utbyggnaden ger också förutsättningar för att bygga ytterligare 48 000 bostäder i staden.

Att få bidra till den fortsatta utvecklingen av staden genom att utforma stationer som är trygga, vackra och bekväma för alla resenärer att använda känns både roligt och viktigt för oss.

Projektet som leds av Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) startar i augusti 2022 och pågår fram till 2024. Hela sträckan planeras tas i drift 2034.

Bild: Region Stockholm

2022-07-11

 
 

SILVER I TÄVLING OM VÄDERSKYDD

 

Vårt förslag ”Tur i skur” vann tyvärr inte men kom på en hedersam 2:a plats i tävlingen om nya väderskydd i Göteborg. Vi gratulerar Gottlieb Paludan till välförtjänt vinst!

2022-07-04

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 2 3 4 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE