SPADTAG I STADSGÅRDEN

 

Härom veckan togs första spadtaget för Stadsgårdshamnens nya elanslutningsstationer som vi gestaltat och ritat förfrågningsunderlag och bygglov för. Stationerna byggs för att ge kryssninsgsfartyg möjlighet att elansluta, och på så sätt minska utsläpp och buller när fartygen ligger inne. Den mindre av de två stationerna ligger inom hamnens säkerhetszon inpassad mellan bilramper och hamnutrustning och den arkitektoniska idén är att omsluta de staplade teknikmodulerna med ett sammanhållet men genombrutet flätverk av stålplåt, som ansluter till hamnens karaktär med olika stålkonstruktioner men formas med en högre förädlingsgrad och kvalitet i uttrycket. En sammanhållen form, i det brokiga kajrummet.  Den andra, större stationen ligger längst österut på kajen nedanför Fåfängans berg och gestaltningsidén är att inordna teknikmodulerna med sitt tekniska och lite tillfälliga uttryck bakom en skärm av sten som skapar lugn och ordning på den exponerade platsen mot Stockholms vattenrum. Det bakomliggande bergets karaktär flyttas fram genom en vägg av sten, fasaderna utgörs av en gabionvägg fylld med stenkross från bygget av Norviks hamn.

2022-09-13

 
 

KASSMYRAÅSEN PÅ SAMRÅD

 

I september går detaljplaneprogrammet för Kassmyraåsen ut på samråd. Programmet visar hur Kassmyraåsen kan utvecklas till en naturnära och hållbar stadsdel med ny bostadsbebyggelse, där blå och gröna frågor har haft ett starkt fokus, på grund av de grundvattenförekomster som finns inom området. En utgångspunkt i stadsstrukturen har varit områdets säregna natur- och topografi, format av tidigare täktverksamhet. Natur och rumsliga värden tas tillvara i strukturen, som är uppbyggd kring en ny huvudgata som slingrar sig genom området. Bostadsbebyggelsen formar sig dynamiskt in i landskapets topografi, och skapar ett sammanhängande nätverk av grannskapsenheter, med tätare bebyggelse i noder och längs huvudgatan.  Arbetet har skett i samverkan med Fastighetsägare och kommun, projektteamet har bestått av Structor, &Rundquist och Sydväst arkitektur och landskap.

2022-08-30

 
 

MER PLATS FÖR RESAN

 

I samband med utbyggnad av tunnelbanan mellan Älvsjö och Fridhemsplan har &Rundquist tillsammans med teknikkonsulten WSP tilldelats uppdraget att utforma fyra nya tunnelbanestationer i Stockholm!

Den nya tunnelbanelinjen får stationer vid Fridhemsplan, Liljeholmen, Årstaberg, Årstafältet, Östberga och Älvsjö. Linjen binder samman centrala och södra Stockholm samtidigt som den bidrar till högre kapacitet i tunnelbanenätet. Utbyggnaden ger också förutsättningar för att bygga ytterligare 48 000 bostäder i staden.

Att få bidra till den fortsatta utvecklingen av staden genom att utforma stationer som är trygga, vackra och bekväma för alla resenärer att använda känns både roligt och viktigt för oss.

Projektet som leds av Region Stockholm, Förvaltning för utbyggd tunnelbana (FUT) startar i augusti 2022 och pågår fram till 2024. Hela sträckan planeras tas i drift 2034.

Bild: Region Stockholm

2022-07-11

 
 

SILVER I TÄVLING OM VÄDERSKYDD

 

Vårt förslag ”Tur i skur” vann tyvärr inte men kom på en hedersam 2:a plats i tävlingen om nya väderskydd i Göteborg. Vi gratulerar Gottlieb Paludan till välförtjänt vinst!

2022-07-04

 
 

NY STYRELSEORDFÖRANDE

 

Per Ling-Vannerus har valts till ny styrelseordförande i Rundquist arkitekter ab som ett led i att fortsatt utveckla verksamheten med högkvalitativ gestaltning i det offentliga rummet, i staden och på resan. Per är seniorkonsult i planerings- och ledningsfrågor i större projekt, var tidigare chef för Stora projekt på Trafikverket och kom dessförinnan från en position som chef Infrastruktur på Stockholms Hamnar. Även Anna Gullberg, kontorschef på &Rundquist, har valts in som ny ledamot i styrelsen som utöver Per och Anna utgörs av Henrik Rundquist (vd) och Peter Sundin.

2022-06-30

 

 
 

BRO ÖVER NYNÄSVÄGEN PÅ SAMRÅD

 

Vi har under våren arbetat med en ny välbehövlig gång- och cykelbro som kopplar ihop Slakthusområdet med Blåsut över Nynäsvägen. Bron är nu ute på samråd som en del av detaljplanen för Evenemangskvarteren i Slakthusområdet!

2022-05-22

 
 

BRONS TILL BRON TOPOS

 

I tävlingen om ny bro över Rönne Å har vi i team med ELU, TBS, BLACK och Nivå arbetat fram förslaget Topos – ett böljande trälandskap av tvärspända träplattor som kopplar samman parkområdena på båda sidor ån och samtidigt bildar en rak koppling för den korsande kollektivtrafiken. Det blev tyvärr ingen seger, men förslaget blev utvalt och kom på en hedersam tredjeplats i konkurrens med en mängd andra spännande förslag! Vi gratulerar vinnarna Atelier Entropic SL – Degree of freedom AS!

 
 

BRO NOMINERAD TILL ARKITEKTURPRIS

 

Vår bro över Varnan och stadsparken i Kristinehamn är nominerade till Sveriges Arkitekter Värmland Arkitekturpris. SAVA är ett arkitekturpris som delas ut vartannat år till ett projekt i Värmland. Priset tilldelas ett projekt inom områdena byggnad, inredning, mark- och landskapsgestaltning, stadsbyggnad och fysisk planering. Priset delas ut i mitten av januari 2022.

Foto: Kasper Dudzik

2021-12-09

 
 
 
FLER INLÄGG >  1 2 3 4 5 18

TEL +46 8 545 132 80 / INFO@RUNDQUIST.SE